Нова књига професора Миодрага Мркића (1931- )

Најновија књига овог српског писца, књижевног критичара, управо је изишла из штампе ових дана.

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
821.163.41-4
МРКИЋ, Миодраг, 1932-
Краћи огледи. 8 / Миодраг Мркић. – 1. изд. – Београд : М. Мркић,
2022 ([Београд] : ДМД). – 155 стр. : ауторова слика ; 24 cm
Тираж 150. – Есејиста Миодраг Мркић: стр. 145. – Биобиблиографска
белешка: стр. 151-154.
ISBN 978-86-919813-7-2
COBISS.SR-ID 60381961

Садржај књиге

Хагиографија Сенилног Деликвента Подметања11
Свашточинство 69
Прилози 87
Фрагменти фрагмената 101
Шта сте ми урадили, Шта су урадили 109
Есејиста Миодраг Мркић 145

Есејиста Миодраг Мркић рођен је 1932. године у Трстенику, Дреница, Косово и Метохија. Радни век је провео као професор српскохрватског језика и књижевноти. Прве радове објавио је године. Затим следи прекид од тридесетак година.
Увек, у свему, у свим својим радовима, бави се поетиком древног и модерног. Нарочито древно у модерном препознаје преко традиционалне симболичке супстанце. Карактеристика његовог стила је извесна обимност. Он испитује, препознаје, како сам често истиче „велику поетску енергију у поетским црним рупама”.
Велику поетску енергију открива у српској народној изреци Срба на Косову и Метохији – Душа корен нема, у српској народној песми Стојан ми кука до Бога; Оглед о времену у Голешкој богињи; у поеми Мирољуба Тодоровића Пуцањ у говно; у поеми Шта је у питању Николе Рацковића; О биљци у поезији, у љубавним песмама. О појединим књигама, или о једној песми – написао је целе књиге.
Објавио је мањи број радова у часописима и новинама и има у рукопису више
књига, огледа, у којима се претежно бави лириком, мада има радова и о другим књижевним родовима као и радова који се више могу третирати као белетристичка дела….

У овој најновијој својој књизи Краћи огледи. 8. Мркић је на скоро десетак табака проговорио о ПРЕКИДУ, како сам каже од тридесетак година, када није објављивао, о извесној спречености, идући траговима неких писаца, који су имали слично искуство у титоистичкој Југославији, и остали практично непознати широј књижевној и културној јавности, иако иза њих стоје читави опуси. У том смислу, најилустративнији је пример, поглавља Шта сте ми урадили, Шта су урадили (стр. 109 – 144) посвећен „књижевном случају“ Мирослава Лукића алиас Беле Тукадруза (Мишљеновац, 1950 – ), уредника и управника „ЗАВЕТИНА“, о којем је Мркић пре десетак година написао позамашну монографију „ПОСЛЕДЊА СФЕРА МИСТИКЕ“ – једну од својих, највероватније, најбољих својих књига…

Мркић је, дакле, отворио једну од трауматских тема српске књижевности двадесетог века – где је владао баук бирократске кочоперности и перфидни диктат једине партије (оне на власти, наравно!) као врховни арбитар… и тему о ПРЕВРЕДНОВАЊУ, што значи и о лустрацији, од које бедни плаћеници и аргати такозване официјелне књижевне критике беже као ђаволи од Крста…

итд… видети опширније

Мученица Марина

Живот као перформанс, почетак и крај

татула, цвет

Марина Абрамовић осмислила је да се њена сахрана одвија истовремено у три града – Њујорку, Амстердаму и Београду – при чему ће само у једном ковчегу бити њено тело, нико неће бити у црнини и сви ће певати „I Did It My Way”.

*

Народни хероји Даница и Војин Абрамовић побринули су се да њихова ћерка Марина сваке године слави рођендан 29. новембра на Дан републике. Тек у десетој години Марина Абрамовић (1946) открива да је њен прави рођендан заправо 30. новембра.

Одрастала је у у стану прекопута зграде „Политике”, васпитавана веома строго.

„Међу стварима које су ме највише плашиле одувек је била крв – моја крв. Кад сам била мала, кад би ме мајка и њена сестра тукле, посвуда су ми излазиле модрице, стално ми је ишла крв из носа…”, пише у Марининој биографији.

Крви је касније било много у перформансима ове уметнице: бичевање, урезивање звезде у стомак (Томас липс), рибање крвавих костију (Балкански барок), забијање ножа међу прсте на руци (Ритам 10)…

У Студентском културном центру 1971. године, Марина изводи перформанс „Ритам 5”. На под је поставила дрвени рам у облику петокраке. Шупљи оквир рама напунила је пиљевином, посула бензином и запалила звезду. Исекла је нокте и косу и бацила у пламен. Потом легла у празно средиште конструкције звезде, али је изгубила свест од дима. Спасавају је уметници Гергељ Урком и Радомир Дамњанoвић. Следи низ перформанса из циклуса Ритам сваки на ивици живота и смрти.

У Амстердаму 1975. Марина упознаје немачког уметника Улаја. Аскетски живот започели су у комбију.

„Ишли смо на Сардинију, музли козе у пет ујутру, правили сир, ја сам плела џемпере.” Марина и Улај почетком осамдесетих одлазе у Аустралију како би упознали живот Абориџина. Тамо је замишљена идеја о преласку Кинеског зида, а овај велики подухват (1988) означио је и крај Маринине и Улајеве везе.

После раскида с Улајем Маринина каријера креће самостално.

У Њујорку 2002. извела је перформанс Кућа с погледом на океан – на платформама монтираним уз зидове живела је 12 дана, конзумирајући само филтрирану воду и вршећи све телесне функције наочиглед публике. Платформе су биле повезане с подом мердевинама, али уместо газишта мердевине су имале оштре кухињске ножеве окренуте навише…

Видети више >>>>>>>

Заветине+, мај-јул, бр. 10-11/2019.

Не, немамо потребу да јуримо претплатнике и купце штампаног на папиру издања листа „Заветине+“ („новине српске ренесансе“…) У чему је тајна? У ветру који нас гура у леђа? Или у оној народној косовској пословици: Из тиха се печеница пече.

Правимо га, као наши пређи, у шуми: јер шума има и очи и уши.

Ако сте тек вечерас први пут чули за књижевни лист „Заветине+“, то значи да сте већ закаснили за јуче одштампани последњи двоброј!

img-20190810-wa0005
Јуче пристигли најновији двоброј листа „Заветине+“

 

 

„Пре­ја­ка је сло­бо­да не­зна­ла­штва, пре­јак за­мах нео­д­го­вор­но­сти”, оштро про­те­сту­је М. Да­ној­лић

КУЛТУРА О (не)писмености српске нације / Драган Стојановић

У два-три на­пи­са об­ја­вље­на у овој ру­бри­ци из пе­ра ком­пе­тент­них по­зна­ва­ла­ца про­бле­ма­ти­ке те­ма је пи­сме­ност, од­но­сно не­пи­сме­ност код нас. Ауто­ри су скеп­тич­ни у по­гле­ду да­љег уна­пре­ђе­ња, па чак и одр­жа­ња са­да­шњег ни­воа пи­сме­но­сти срп­ског на­ро­да. Љу­ди се из­гле­да ми­ре са не­пи­сме­но­шћу, као и уоп­ште са не­кул­ту­ром као ду­хов­ним ста­њем код нас. На сва­ком ко­ра­ку чо­век је су­о­чен са при­ме­ри­ма ја­ва­шлу­ка, не­бри­ге, не­ма­ра, те ба­ха­то­сти у по­на­ша­њу и дру­гих зна­ко­ва мен­тал­не де­пре­си­је, асо­ци­јал­но­сти, мо­рал­ног им­бе­ци­ли­зма итд. Ни у је­зи­ку се не оче­ку­је ни­шта бо­љи од­нос пре­ма ре­ду и ра­ди­но­сти.

„Не­пи­сме­ност и по­лу­пи­сме­ност” – упо­зо­ра­ва проф. В. Бр­бо­рић – „да­нас је ви­ше не­го очи­глед­на, али је све ма­ње оних ко­ји­ма то сме­та.“ На пр­ви по­глед чуд­но је да на­род са нај­лак­шим пра­во­пи­сом на све­ту има те­шко­ћа са пи­сме­но­шћу. Је­дан од за­кљу­ча­ка био би – и је­сте у тек­сто­ви­ма о ко­ји­ма је реч – да је на­ше школ­ство та­ко сла­бо и не­у­ре­ђе­но да по­ла­зни­ци не до­би­ја­ју ни­ка­ква ква­ли­тет­на зна­ња, па ни она ко­ја се ти­чу еле­мен­тар­не пи­сме­но­сти. Бр­бо­ри­ће­ва ис­тра­жи­ва­ња, на­жа­лост, не­по­бит­но по­ка­зу­ју да школ­ски си­стем и ни­је да­ле­ко од ово­га што ус­твр­ди­смо. Учи­те­љи, па чак и на­став­ни­ци је­зи­ка, ни­су до­вољ­но до­бро обра­зо­ва­ни за ду­жно­сти ко­је оба­вља­ју. У си­ту­а­ци­ји ка­да се са ку­пље­ном ди­пло­мом и до­брим ве­за­ма си­гур­ни­је до­би­ја ме­сто у шко­ли не­го са до­брим пре­по­ру­ка­ма про­фе­со­ра сим­бо­ли­зо­ва­ним у оце­на­ма у ин­дек­су – ни­ка­кав се бо­љи­так не мо­же оче­ки­ва­ти ни у ско­рој бу­дућ­но­сти.

„Ве­ћи­на љу­ди” – пи­ше проф. Р. Дра­ги­ће­вић – „же­ли да се из­ра­жа­ва у скла­ду са нор­мом ма­тер­њег је­зи­ка, јер је не­го­ван је­зич­ки из­раз од­у­век био огле­да­ло обра­зо­ва­но­сти и пре­сти­жа.“ И да­ље: „Љу­ди се тру­де да уна­пре­ђу­ју сво­ју је­зич­ку кул­ту­ру и тај про­цес се на­ста­вља и на­кон за­вр­ше­ног шко­ло­ва­ња. Ни­ко од нас ни­је до­вољ­но је­зич­ки обра­зо­ван да не би мо­гао и да­ље ра­ди­ти на уна­пре­ђи­ва­њу сво­је је­зич­ке кул­ту­ре, јер је са­вр­шен је­зич­ки из­раз не­до­сти­жни иде­ал.“ Сва­ка­ко, шко­ла је са­мо је­дан од об­ли­ка сти­ца­ња зна­ња и спо­соб­но­сти људ­ских. Ни­су уза­луд ста­ри­ји гра­ма­ти­ча­ри пре­по­ру­чи­ва­ли да се чи­та­ју до­бра књи­жев­на де­ла, јер је у њи­ма, сем сли­ке жи­во­та, са­др­жан и нај­у­зор­ни­ји је­зик сва­ког на­ро­да. Онај ко­га при­вла­чи и уз­бу­ђу­је књи­жев­ност, не мо­же про­ћи ни ми­мо је­зи­ка ко­јим је она пи­са­на. Та­ко се сти­че и (што би ре­кли ста­ри) „угла­ђа­ва” и је­зик по­је­дин­ца.

Но ва­ља се се­ти­ти да ни­су сви скло­ни чи­та­њу и слу­ша­њу ле­пе ре­чи, ни­ти их за­ни­ма да се упо­зна­ју са ви­шим об­ли­ци­ма би­ло прак­тич­ног би­ло ду­хов­ног жи­во­та. Та­кви по­је­дин­ци вр­ло ра­до по­се­жу за кри­ти­ком и не­ги­ра­њем све­га што је из­над њи­хо­вог сто­ма­ка. Кул­ту­ра, чак и у нај­е­ле­мен­тар­ни­јим ви­до­ви­ма, њи­ма је стра­на. Леп ма­нир и из­раз ни­је им до­вољ­но јак да по­ни­зе са­го­вор­ни­ка или уз­диг­ну се­бе, да да­ју из­ра­за за­до­вољ­ству због си­то­сти и ви­со­ког на­по­на те­ле­сне сна­ге. Угла­ђен го­вор до­жи­вља­ва­ју као сла­бост, а до­те­ран на­чин пи­са­ња – као не­по­треб­но ро­бо­ва­ње дог­ми. „Мно­го ко­ри­сни­ка дру­штве­них мре­жа” – опо­ми­ње Р. Мар­ко­вић – „не­ма ни еле­мен­тар­ну је­зич­ку кул­ту­ру. Уме­сто да се по­тру­де да је стек­ну или уна­пре­де, они се за­ла­жу за пра­ва не­пи­сме­них…“

„Пре­ја­ка је сло­бо­да не­зна­ла­штва, пре­јак за­мах нео­д­го­вор­но­сти”, оштро про­те­сту­је М. Да­ној­лић. „На­уч­не и про­свет­не уста­но­ве по­вла­че се пред не­зна­ли­ца­ма или су па­ле под њи­хо­ву власт.“ И не са­мо то, не­го је не­зна­лач­ка и иг­но­рант­ска ру­ка по­се­гла да ин­сти­ту­ци­о­нал­но уни­шти шко­лу и на­у­ку, ба­цив­ши је под оп­шти ки­шо­бран ко­руп­ци­је и не­по­ти­зма. Док ми ја­ди­ку­је­мо над суд­би­ном на­у­ке и кул­ту­ре, на­уч­не и про­свет­не уста­но­ве пу­не се не­спо­соб­ни­ма и не­до­у­че­ни­ма, ко­ји све ви­ше ди­жу гла­ву и пре­у­зи­ма­ју власт (По­зна­јем ди­рек­то­ра шко­ле ко­ји исме­ва за­кон про­да­ју­ћи рад­на ме­ста у сво­јој шко­ли за до­бре па­ре, и чак по­ма­жу­ћи пла­ти­ша­ма да ку­пе ди­пло­ме. По­зна­јем мла­дог чо­ве­ка, на дру­гој стра­ни, ко­ји се за­ре­као да ће сте­ћи ди­пло­му не про­чи­тав­ши ни је­дан је­ди­ни ред из про­пи­са­не струч­не ли­те­ра­ту­ре, ни­ти по­се­тив­ши и је­дан час пре­да­ва­ња.)

Шта у та­квим при­ли­ка­ма ва­ља да чи­ни не­ка­да ви­ђен, а да­нас по­ни­жен и на мар­ги­не са­те­ран гра­ма­ти­чар и је­зич­ки нор­ма­ти­ви­ста? Да ли да се пре­да и да чи­сто фор­мал­но, ло­ве­ћи хо­но­ра­ре, „про­пи­су­је” пи­шу­ћи не­ком­пен­тент­не уџ­бе­ни­ке је­зи­ка и ком­пли­ко­ва­не и не­чи­тљи­ве пра­во­пи­сне при­руч­ни­ке – ка­кви ко­ла­ју по књи­жа­ра­ма и пу­не и она­ко пре­пу­не деч­је тор­бе па­пи­ри­ма ко­је ма­ли­ша­ни, при­ти­сну­ти де­се­ти­на­ма ки­ло­гра­ма па­пи­ра, че­сти­то и не гле­да­ју – нај­ви­ше за­то што им се не ну­де у ко­ли­чи­на­ма ко­је је мо­гу­ће са­вла­да­ти?

Оно што нај­хит­ни­је ва­ља учи­ни­ти је­сте кон­ци­пи­ра­ти про­гра­ме и из­ра­ди­ти уџ­бе­ни­ке и при­руч­ни­ке ко­ји при­сто­је љу­ди­ма, а не ди­но­са­у­ру­си­ма…

Ов­де на пр­вом ме­сту ми­слим на пра­во­пис, ко­ји за са­да на не­ко­ли­ко сто­ти­на стра­ни­ца ну­ди хи­ља­де пра­ви­ла ко­је ни­ко жив не мо­же, а ни­ко па­ме­тан не­ће да учи на­па­мет. Ва­ља се да­кле са ди­но­са­у­ру­ског вра­ти­ти на пра­во­пис нај­лак­ши на све­ту, ка­ко га је за­ми­слио и у на­сле­ђе оста­вио ге­ни­јал­ни Вук, а ко­ји су бу­квал­но упро­па­сти­ли „уче­ни” про­фе­со­ри утр­ку­ју­ћи се ко ће се сна­жни­је на­мет­ну­ти све­ту сво­јим го­ле­мим „зна­њем”.

Про­фе­сор Фи­ло­ло­шког фа­кул­те­та Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду (у пен­зи­ји)

Др Ра­до­је Си­мић
објављено: 11.11.2015.

__________________
ПОСЛЕДЊИ КОМЕНТАРИ

Milan R | 11/11/2015 16:17

Prof. Simić lamentira i …ništa. Bilo bi ispravnije da je naveo činjenice dobro poznate iz društvenih istraživanja: u stabilnim i materijalno bogatim društvima viši je stupanj pismenosti; u nizu zemalja jezik i njegovo poznavanje staleška je oznaka, pa je to i preduvjet za društveni napredak u javnom životu; jezik se uči i obogaćuje u školi i kasnije, a ne bubanjem pravopisnih pravila- dakle, mijenjati školske programe i ponuditi zanimljiviju i uzbudljiviju lektiru. Opća razina naobrazbe je ključna: nije isto kad zemlja ima oko 50% stanovništva s visokom ili višom školom (Japan, Koreja, Rusija, Danska,.), ili svega 10%. U EU, koji mnogi proklinju, čita se oko pet puta više nego u balkanskim zabitima. I to ne samo, ili pretežno, beletristika- pismenost se stječe isto, pa i više, čitanjem popularne znanosti, psihologije, političkih djela, filozofije, antropologije… Odrasli ljudi čitaju Eliadea, Junga, Kissingera, Noltea, Barzuna, Berdjajeva,Le Goffa..sve dostupno u prijevodu.
= извор: Политика

Европа угља, челика и крви

СУЗАВЦЕМ и воденим топовима Европа се брани од жена и деце. Све што је деценијама представљано као колосални успех човечанства, срушено је на границама Европске уније. Европа је ових недеља све друго само не оно због чега је створена.
Цео Стари континент плакао је пред језивом фотографијом мртвог Сиријца, петогодишњег Ајлана Курдија, снимљеној на турској плажи недалеко од Бодрума, а само десетак дана касније иста та Европа пендречила је његове најближе рођаке, на граници Мађарске, не дозвољавајући им да уђу у изабрану, богомдану област звану Европска унија. Британски политичар, Питер Баклич, вели да је мали Ајлан мртав зато што су његови родитељи били похлепни за добрим животом у Европи.
Шта смета тој Европи, изниклој из Шуманове декларације о челику и угљу? Боја коже ових јадника који беже од рата, беде, крвавог песка, угљанисаних тела? Можда њихова вера? Па зар Европа, уједињена, напредна, демократска… како већ саму себе зове, у темеље сопствене дичне куће није узидала одредбу о равноправности вере и нације, како год да се зову једна и друга? Али, постоји могућност да међу избеглицама из Сирије, Ирака, Либије има терориста! Заиста. А ко је створио те терористе, ко је школовао и обучавао њихове лидере, почев од Бин Ладена? Како исти данас финансирају своје покрете, своју Исламску државу? Ко од њих купује нафту? Где им живе породице?
Неки овдашњи аналитичари и медији говоре и пишу да је мађарски премијер Орбан фашиста. Ко је толико наиван па верује да Орбан ово што чини, воденим топовима и сузавцем, чини из сопствене памети, контрирајући тамо некоме у Бриселу, Берлину, Бечу? Орбан је само извршилац радова на траси. Главни инжењер седи скоро хиљаду километара даље.
Исти је случај с Хрватском, мада је та земља у оваквим питањима спецификум; Хрватска има значајна искуства и велике успехе у протеривању људи, мало теже јој иде прихват протераних. То у олујним изведбама нису увежбавали.
Чувени CNN хвали ових дана Србију и Србе, кажу да смо хуман народ, благородан, сусретљив, спреман да помогне у невољи. Дивно. А само пре двадесетак година на истом том планетарном каналу, синониму за лаж и опсену, бар кад су Срби у питању, били смо геноцидан и фашистички народ.
Тада су циљеви били други и другачији.
Показује ли нам Европа ових дана сурову истину да пуних 65 година ни педаљ није одмакла од Шуманове идеје уједињења зарад угља и челика. Нема ту места за човека. Угаљ и челик. Новац. Профит.
= извор: | Политика | Novosti.rs

СРБИЈА У ДУБОКИМ ВОДАМА – нова књига Зорана М. Мандића

Зоран М. Мандић : СРБИЈА У ДУБОКИМ ВОДАМА

предња страна корица
предња страна корица

Библиотека МОБАРОВ
Поезија. Есеј. Проза
Поезија I, Књига 2
Издавач
ЗАВЕТИНЕ: ми, Београд, ул. Сердар Јанка Вукотића 1
Главни и одговорни уредник
Мирослав Лукић
__________

Цена ове књиге је 720,00 динара.
Књиге се наручују директно од издавача
преко мобилне Књижаре писаца
или уплатом преко Post neta на моб. +381653006950.
Поручиоци изван Србије плаћају трошкове поштарине.
Новац шаљу преко Western Union-а на адресу:
Мирослав Лукић, 180 309 Београд,
ул. Сердар Јанка Вукотића 1/13
(молимо да нам пошиљаоци кад пошаљу новац напишу
у електронској поруци, miroslav7275@gmail.com,
и број – Control number).

_______________________________  АДРЕНАЛИН
Адреналин који лучи унутрашњи
Ритам времена обезнањује
Било који оптимизам који
Утамничена усамљеност у сваком човеку
Сања непрестано ничући из ниодчега
Зато је мучна свака дијагноза
Човекова о човеку
Болести су по свему само искази о
Бесмисленом несавршенству опијености
Дисањем усред нејасне пољане насељене
Мерама материјалних глупости
Људи једноставно посрћу усред појединачних
Прича о обесмишљеном смислу трајања
Такмичења и натпевавања дубоко доле где
Облаци никада не силази чак ни из
Пуке радозналости
Васељена је заједничко име за незнање
У коме су ушанчени верници и неверници
Започели међусобни рат до истребљења
Тужног ли пораза свих и јадног расипања и
Оно мало адреналина
Бог се још увек не меша да пропало
Раздвоји од упропаштеног

Песма из најновије књиге З.М. Мандића

Коме смета „Књижара писаца“?

Петао "Заветина".
Петао „Заветина“.

Коме смета „Књижара писаца“? И зашто је нападнута?То јест хакована.

Један од последњих чланака, публикованих на овој локацији, који се тицао поновне продаје београдске „Просвете“ био је прошаран линковима хакера, који су упућивали на треће и четврте локације!!

Тај чланак сам морао, чим сам то опазио, да обришем – истог поподнева (петак, септембар 19, око 17: 43 ч).

Болесним умовима?

ПИСАЊЕ КАО ПУТОВАЊЕ КРОЗ ВРЕМЕ / Мирослав Тодоровић

Мирослав Тодоровић разговара са Добрилом Ненадићем  (Фото Петкана Ненадић)
Мирослав Тодоровић разговара са Добрилом Ненадићем (Фото Петкана Ненадић)

Добрило Ненадић један од водећих писаца српског језика је кроз осамнаест објављених романа прешао пут од освита цивилизације (“Гвоздено доба”) до данашњих дана (“Време кокошки”). Завирио је пером и контемплацијом, и, у будућност (“Купола”). Импозантан опус који импресионира новим романескним читањем историје, као и особена визура перцепције стварности.
Неколико његових романа плови по Амазону, америчкој и светској мрежи, виртуелној џиновској књижари (Дигиталној галаксији) међу неколико милиона електронских књига. Тако је овај горостас из Вигошта својим делом помогао нашој култури да се српска реч чује, и види, у брују помешаних језика као у оној библијској причи о градитељима куле вавилонске.
Сада писац уз жубор Рзава, у свом центру света, Вигошту и Ариљу, и даље зида романескну кулу, у познато узиђује иновативности без којих књижевност нема сврхе. Овај вазда ренесансни списатељ оживљава прошлост у којој се огледа садашњост, а види будућност.
Особена матрица, свобухватна земаљска прича о човековом животу, својеврсно надношење над историјом, језичка боја, садржинска приступност и поступност обезбеђују Ненадићевом циклусу романа универзалну димензију…

1.
Већ трећи ваш роман Сабља грофа Вронског је у дигиталној галаксији и може се блaгодарећи интернету преузимати на, за сада, целој планети. Уз честитке и упит колико вам овај успех даје елана да наставите без остатка на пресељењу ваших дела у дигиталну галаксију.

Ово је тек наговештај онога што неминовно долази или да се послужим оном чувеном изреком коју је Черчил лансирао поводом тријумфа Монтгомеријеве Осме армије над Ромеловим Афричким корпусом. “Ово није крај, ово није ни почетак краја, ово је крај почетка“. Засад сам постигао толико да сам замочио ноге у Амаазон. За почетак сам убацио три књиге, Сабљу грофа Вронскох, Гвоздено доба и У сенци црне смрти. То је море један хајдучко ускочки упад у амерички тор.

2.
Колико је тај пут био тегобан? Јер ово је прави подвиг вредан свеколике пажње.

Наравно да је то подвиг. Е сад како смо то ми успели да се провучемо сред пушака бајонета, страже око нас, таман посла да о томе наглас говорим да ме биг брадер чује, ма дајмо се контролират, не. Било је тегобно али брате и слатко.

3.
Шта сте све морали да жртвујете да ваше дело о свом руху и круху преточите у други језик?

Ако мислите на превод Доротеја на енглески, то ни у ком случају не видим као било какво одрицање него просто као улагање, као инвестицију, као пословни потез. Свако улагање, па и ово моје, рачуна да ће, ако не одмах, а онда барем једнога дана, донети профит улагачу. Ово је проста рачуница и не треба од тога правити никакву мистификацију. На првом месту мој роман Доротеј је једна веома популарна књига која је имала бројна издања и знатне тираже. Велика је вероватноћа да ће и на енглеско говорно подручје кад тад успети да се пробије. Ако не успе, ником ништа, није крај света. Бацио сам у ветар своју а не туђу уштеђевину. Могао сам додуше да је потрошим на крстерење Нилом а можда бих то и учинио да сам млађи.
Овде се на то тржиште препоручују и шаљу књиге које имају слабачак тираж од пар хиљада примерака. Тај који бира књиге за пласман на страна тржишта рачуна на чудо а чуда се дешавају само у бајкама. Очекивање да ће малотиражне књиге постићи некакав спектакуларан успех на светском тржишту детињасто је као уосталом и многе друге овдашње замисли и фантазије. Но добро, никоме није забрањено да сањари, ни њима а богме ни мени.
Ја сам о своме руху и круху све то учинио, нашао преводиоца у лику госпође Дубравке Попадић Гребенаревић а она је ангажовала рођеног говорника енглеског језика господина професора Вебстера који је преводу дао коначну редактуру.
Остаје ми да сачекам прилику да нађем поузданог и правог издавача. Имало је неких покушаја али није успело, да не улазим у детаље. Тражићу док не нађем оног правог.

4.
Сада када су препреке савладане, шта даље каните?

А шта даље канимо да чинимо то ћемо тек да видимо према приликама. И морам опет да се окитим туђим перјем и оном познатом изреком “Стари причају о томе шта су радили, млади о томе шта раде а будале шта ће радити“.

5.
И коначно, Гутенбергова галаксија „улази“ у сенку нове електронске, визуелене. Нашли смо се пред вратима бесконачног?
Каква је будућност те галаксије (Гутенбергове) или ћемо се „селити“ у друге галаксије и на друге начине остављати трагове – сведочанства. Од глинених плочица…светлосних…до ???

Не усуђујем се да се бавим пророчанствима. Нама људима није дато да гледамо кроз непровидне завесе времена. Загледани смо у свој пупак па и то нам не иде од руке. Последњи пророци су они из библије Језекиљ, Исајија, Данијел који су предвидели долазак месије Небројено је мудраца који су се обрукали. Помиње се Мишел де Нострадамус видар и песник чијим се замршеним стиховима приписују пророчанске моћи и предвиђање дешавања у далекој будућности а извесно је само да је прорекао страховладу модерниста и постмодерниста, фрагментацију и деконструкцију. Имали смо и ми наше Тарабиће из Кремана, помиње се Видовита Миља Вујановић Регулус и многи црни и бели магови који гатају у пасуљ. И ја сам упознао покојну бабу Неру код Ивањице која је сљевала страву, скидала чини, гасила угљевље и растопљено олово. Нису се прославили ни уметници. На чисто фактографском плану дебело су погрешили Артур Кларк чувени писац научне фантастике и редитељ Стенли Кјубрик који су у филму 2001: Одисеја у свемиру из 1968. промашили изглед супер компјутера HAL 9000 који управља оним свемирским бродом на посебној мисији.
Да се не заборави апокалиптичка визија нашег великог песника Бранка Миљковића који рече да ће поезију једнога дана сви писати. Живимо управо у таквом времену. Сви певају. И славуји и вране.

6.
Ми смо вазда стењали под врећом прошлости и због менталних особина стално доцнили. С друге стране тешко прихватамо новине, нисмо ни спремни за нове технологије (Земља са 30% неписмених, а о технолошкој не вреди зборити, а ту је и наше сиромаштво којем није до културе.

Новине се уопште тешко прихватају, данас много лакше него јуче. Каква се само фрка била подигла када је после Берлинског конгреса и стицања независности покренуто питање увођења железнице и изградње пруге од Београда до Ниша. Које су будалаштине изговарали народни трибуни и демагози. Један од наших најумнијих људи, Европљанин од главе до пете, млади краљ Милан био је на ивици нервног слома слушајући скупштинску грмљавину народних посланика Ранка Тајсића и Адама Богосављевића против увођења швапске новотарије. Неколико година по изградњи пруге тога гигантског подухвата који је отворио пут убрзаног развоја привреде и којим сељачка Србија треба да се поноси, млади краљ је абдицирао. Победиле су га будале. Ни у западним земљама није било много боље. Страх од технике свуда се претварао у хистерију. Техничка унапређења и машине доживљаване су као ђавоља творевина која радницима хлеб одузима. Данас барем нико не разбија мобилне телефоне, ајфоне и ајпеде и све те чаробне играчке. Знам то из личног искуства. Када сам их као млади инжењер наговарао да саде малине сељачки мудровани су ми се подсмевали говорећи да им не пада ни на крај памети тако нешто, јер су њихови дедови и очеви крчили трње око куће па неће ваљда они да га саде. А тако је било и са свим другим иновацијама.

7.
Ми смо прешли пут од таблице, крижуље до лаптопа.

Да. То је тачно. Сведочим из прве руке као учесник и сведок невероватног скока који је моја генерација извела. Ја сам наиме први разред учио школске 1948/49. Учитељ ми је био Љубиша Жиравац коме највише дугујем јер ме је научио да читам и пишем. Писали смо на таблицама од шкриљца писаљком која се звала легиштер. Тек у другом разреду смо почели да пишемо на свескама. Та таблица је имала дрвени рам и са обе стране се писало. На једној су биле шире и уже линије за писање слова и са друге квадратићи за рачун. На раму је био узицом привезан сунђер и то онај прави, морски. Њим смо брисали таблицу. Е сад прескачем шест седам деценија и опет стојим пред једном другом таблицом сличних димензија и облика. Ова се зове киндл или ајпед. На овој таблици може се сместити читава библиотека од неколико хиљада књига. Ја који сам учио на оној таблици слова доживео сам ето да учествујем у том невероватном чуду да текстове од тих слова шаљем на ове нове таблице диљем планете. Има једна књига која се зове Шок будућности, не могу да се сетим имена аутора. Наслов је сјајан, прецизан, тачан.

8.
Док се ми забављамо старим, одбаченим стварима свет ствара нове. И сада стојимо пред вратима дигиталне технологије збуњени и чекамо.

Тражим помиловање за нашу генерацију. Аман, заман, имајте милости и не тражите од нас немогуће да схватимо и прихватамо све ове новотарије које се пред нашим забезекнутим погледом муњевито смењују. Ми смо људи одрасли у једном друкчијем времену где су се промене неупоредиво спорије одвијале.

9.
Ви сте своја дела послали у орбиту, без чекања, као јединка, као усамљеник.

Десило се тако да сам имао нешто што се уклапало у тренд. Моји романи су се уклапали у киндл систем да тако то назовем привремено док се не измисли прикладнији назив. Изгледа да је роман као популарна књижевна врста и најпогоднији за киндл. Неки од мојих романа су имали поновљена издања, неки су награђивани, па је то ваљда на њих и на мене скренуло пажњу пионира нашег дигиталног издаваштва. Можда су помислили да сам ја тај који би можда имао неке шансе. И тако ме је неколико њих окружило. Учили смо и ја и они, напрезали се да укапирамо како та ствар функционише. Понекад сам себи наликовао на неког дивљака из џунгле који први пут види огледало.

10.
Књиге и артија „одлазе“ у архиву заборава. Дигиталне књиге захтевају, јамачно, друкчији начин мишљења, читања и рецепцију. Али како смо ми традиционално неповерљиви према новом, тешко се одричемо стечених навика, хоћемо ли се галопом пужева придружити и чекати?

Изгледа заиста да ће ова нова технологија однети победу, мада не мислим да ће папирне књиге нестати. Свет је одувек тако функционисао. Ново је расло и ширило се али ни старо није нестајало. Све што је постајало раније и даље је у употреби. Тако да ће и књига у свом данашњем облику преживети. Преживеће и библиотеке, ако никако друкчије а оно бар као музеји.

11.
Да ли ће и сада као увек за све требати много више времена, да ли ће се поновити прича као са, између осталог, експериментом званим постмодернизам. Када је ринут на депонију код нас је ступио на сцену.

Не бих ја томе придавао превелик значај упркос заглушној галами којом љубитељи тога модног правца прибегавају. Свако има права да телали око свога еспапа. Е сад ако нађу довољно следбеника, молим, немам ништа против. Било би наравно добро ако би играли ферплеј, да се не служе триковима попут шибицара. То би и за њих било далеко мудрије.

12.
Да се књижевност не ствара само у престоници о томе нема вајде више причати, али како је књижевна пијаца у Престоници тамо се све одлучује, вага, и плаћа. Протежирани, сналажљиви, они уз власт имају све привилегије почев од штампања, превођења, промоција. Отуд писци од имена али без дела… Ви сте сами о свом трошку преводили своје књиге и слали у свет глас о судбини-историји овог тла. Има ли наде да ће се нешто променити, да ћемо бити једнаки, или се по „правду морамо на небо попети“, како написа песникиња Мирјна Б.
Наравно да се неће ништа променити јер не видим ко би то могао приморати ово моћно и сложно риболовачко друштванце да се одрекне својих ловишта.
13.
Код нас постоји тзв. званична, повлашћена књижевност, коју власт протежира, и усмерава, и она друга, истинска која дише на живот и време. Читаво једно десетлеће, 1990- 2000 власт је гајила постмодернизам, награђивала писце који су писали ни о чему. О томе Стевановић пише: „Економска и политичка катастрофа деведесетих година безмало је уништила културе на бившим југословенским просторима. Литература је издисала, у процепу између патриотическог писанија и јаловог постмодернизма, закаснелог бар неколико деценија…И мрави – убице полутајног идеолошког чишћења националних редова легли су на посао, неколико даровитих писаца нестало је из јавности, књижара, библиотека и школских програма“. Ни данас се ништа није променило. Одређени број подобних писаца ужива привилегије, преводе се, награђују, отворена су им сва врата, итд…Где је ту писац, онај прави, творитељ истинских вредности?

Све је ово тачно. Можда бих ја изоставио временске периоде јер ово је једна константа и не подлеже никаквој периодизацији. Авај у свим временима било је подобних писаца који су као прилагодљиви, корисни, вишенаменски употребљиви служили својим меценама и патронима. Балзак је кроз лик Ежена де Растињака чије је авантуре пратио кроз тридесетак својих романа са свих страна осветлио личност овог аривисте. Ја међутим нисам баш најбољи саговорник на ову тему. Нисам био у прилици да то посматрам изблиза тако да могу само да нагађам. Ни у овој маленој чаршији нисам био ни близу кркаџија свечаних ручкова, нисам никада био у званици. Било би ми много лакше и удобније да сам био, али ето, за све човек треба да се роди.

14.
Објавили сте више вапајних текстова о нашем чекању (Политика, Новости) и доцњењу за дигитализацијом,… продајом књига и сл. Наша Удружења због беспарице и инертности ћуте. Нема ко да разбије „лед навике“, време пролази…

Добро сте рекли. Био је то глас вапијућег у пустињи. Просто не могу да верујем да се код толико паметних и учених људи не нађе ниједан који не види оно што је очигледно, да класично издаваштво малаксава, да један по један издавач пропада. Не само овде него и у свету. Пред нашим очима се дешавају баш у овом тренутку велики потреси промене које се из дана у дан увећавају и убрзавају, а овде као да су сви ошамућени, комирани, чакају да падне плафон, шта ли. Спас је у дигитализацији то би требало да буде свима јасно. Ако ми своје књиге не преведемо у ову форму нико други неће а поготово не Амери господари света који у овом погледу Србију држе под ембаргом а нашу територију у неодређеном статусу као непознату неистражену земљу као да смо негде у џунглама у сливу Амазона као територија означена белином на коју нога белог цивилизованог човека још није крочила. И тако ће бити све док не испунимо све њихове захтеве и док не обавимо све задатке на свом самопотирању и самоунижењу.

15.
Лично ме импресионира да ви, дозволите да велим у зрелом добу, младалачки прихватате нове технологије и да вас оне прихватају. Шта ви у њима откривате? Да ли се још може писати са оном страшћу с којом су писали писци горостаси: Достојевски, Горки, Буњин? Да ли би могли поново да напишете роман чија се духовна температура не мења као што је Доротеј, Деспот и жртва…

Не знам шта је покретало и узбуђивало Достојевског иначе мога омиљеног писца. Можда понајвише коцкарска страст која га је много пута доводила до тоталног финансијског фијаска па је морао да пише да би се извадио из буле. Знам да је доктор Чехов објављивао колумне у некаквом опскурном листу два пута недељно. Одређен му је ограничен простор од 120 редова и хонорар од 8 копејки по реду. И тако је Достојевски писао своје чувене романе од хиљаду страна а Чехов своје сјајне кратке приче. У основи многих ствари стоји сасвим баналан узрок.
А што се тиче мојих како кажете најбољих романа Доротеја и Деспота и жртве ствар је ту веома мутна. Судећи по томе кроз каква су понижења и шикане морали проћи они су нешто најгоре од свега што сам написао. Против објављивања Доротеја била је комплетна редакција некада чувене издавачке куће Просвета на челу са највећим критичарем тога доба академиком Петром Џаџићем. У редакцији су били велики писци Видосав Стевановић, Момчило Миланков, потоњи академик Светлана Велмар Јанковић, Вук Крњевић, и наравно највећи од свих академик Милорад Павић. Да се смрзнеш. Деспота и жртву је најпре одбио Миладин Вукосављевић из чачанског Литопапира а затим и издавач и гласовити критичар, веома угледни члан Српског ПЕН центра арбитер елаганцијарум нашег доба Гојко Божовић тада уредник Стубова културе.

16.
Да је свет глобално село, страница отворене књиге , да смо сви у једној авлији то је већ чињеница. С друге стране на делу је отуђење у стварном животу. Оно српско да се успех не опрашта, да комшији цркне крава и сл. опстаје и све је жешће. Тзв. друштвене мреже из дигиталне сфере су „здружиле оне који се никада нису срели ни видели.“ (Будно око великог брата све то прати и усмерава. Лично мислим да се путем ових технологија мења свест и карактер човека, да нам се неки чип путем сигнала преко компјутера инсталира у мозак и да се ствара неоробовласништво дигиталног доба).
Није ли и ово дириговано бекство из реалног живота у другу, виртуелну, стварност.
Како ви из (са) своје тачке станишта доживљавате вашу умреженост са свим тачкама планете. Нисмо ли и сами у мрежи неке више силе (енергије) а да то не знамо?

Мени се не чини да се вишње силе овде уплићу на свој гневни начин објавама и заповестима уз грмљавину и севање муња. Пре би се рекло да је овде реч о марљивом раду стотина хиљада људи који се тихо и неприметно труде широм света на унапређењу технологија. Резултате њиховог труда и уложених милијарди свако доживљава на свој начин. Некога ово радује, другога плаши, трећега нервира. Неко то доживљава као благодет неко као казну. Мени се ово допада. Информационе технологије и интернет учиниле су по мом најдубљем уверењу више на стварној равноправности људи од свих револуција и насилних преврата. То само значи да нисам осуђен да читав живот проведем у овом мурлуку сапет робијашком куглом и да никада не искорачим у велики бљештави свет макар био и виртуелан, док се други шеткају и проводе по стварном свету

17.
Живимо у времену ( и кроз времена) дубоке подељености, материјалне и ине, без економије, пољопривреде… са опустелим селима. 1/3 Србије је пуста, а грдаови су својевсрсни резервати или како је то Пекић казивао концлогори. Имате као писац грађу за велики роман о овом времену, али да би се грађа преобликовала у дело потребно је много времена и труда да се кроз властито виђење ствари књижевно сагледа ово време.

Ова ваша суморна слика неодољиво потсећа на синопсис за какав сајенс фикшн роман чија се радња збива после тоталног нуклеарног рата у коме је све уништено. Наравно да је тај жанр равноправан са свим осталим и на слободном је избору писца зависно дабоме како рекосте од његовог властитог виђења ствари. Стварни свет нам даје довољно повода и потпоре за сваку нашу замисао. Слика запуштености, пропасти и пустоши има свуда и у селима а богме и најбогатијим градовима света. Само се ваља потрудити и изабрати. Као уосталом и за сасвим супротне слике, туристичке разгледнице умилни зов разних мамипара за навлачење муштерија.

18.
Улазимо у Дигиталну галаксију и сада све има други вид и друго стање свести у односу на Гутенбергову. Колико ће новој галакасији бити потребна досадашња уметност или је досадашња само пречага на лествама ка овој? Која би ви, и шта би изабрали за сва времена? Да ли ће дигитална технологија појести српски језик? Политика, Телевизија, нове технологијае свакодневно односи речи српског језика. Како видите будућност српског језика? Свакодневно нестају речи, ТВ је „пуцањ у језик“ нове технологије једу српски језик, „идентитет државе и народа се сваким даном топи“. Подсетићу Вас да француска академија има за задатак да чува француски језик. А, ми?…
Једна од важних и веома популарних грана интернета су друштвене мреже фејсбук и твитер које муњевитом брзином сатиру наш српски језик. Невероватном брзином се шири некакав чудан фејсбук систем споразумевања комбинација нових речи и знакова налик на египатске хијероглифе. Кључне речи, основ међусобног општења међу пријатељима су лајк и бљак. Ту ваља додати таг, чет, твит.

19.
Да ли је више могуће бити Слободан човек? Русо каже: Да би опстали морате да одлучите шта је у заједничком или општем интересу? Где је ту Човек?

Не верујем. Можда је неко попут Робинсон Круса на пустом острву пре него што му се Петко придружио био слободан човек. Могао је да ради шта је хтео, није зависио ни од чије воље, није тражио помоћ ни од кога… Ни затвореник ни његов чувар затвора нису слободни људи Слобода је само једна лепа и утешна бајка и слатка сањарија.

20.

Ви на свој начин васкрсавате догађаје из наше историје и оно што је у времену прохујало враћате пером у живот. Који су догађају оставили на ваш снажан утисак,а да их је историје друкчије видела и забележиула.

Згодан је пример Кумановске битке. Начелник штаба Прве армије пуковник Петар Бојовиић телефонира ђенералу Радомиру Путнику начелнику Штаба Врховне команде да чује како са предњег краја фронта према турским положајима допире све јача паљба па не зна о чему се ради а о томе не добија никакве извештаје. Он мисли да је почела битка коју нико из Штаба армије није наредио, ни он ни командант принц Александар. Ђенерал Путник га умирује речима да су то вероватно само чарке предстража и извидница и да ће права битка почети за три дана кад пристигне Трећа армија и поседне положаје који су јој према плану одређени. Истина је била да су се сусрели извиђачи једне и друге стране и да су припуцали једни на друге и да нису прекидали јер су и једнима и другима у помоћ пристизала појачања. Тако је почела знаменита Кумановска битка којом нису командовали ни ђенерали ни пуковници него наредници. Нико тада није схватио да се води велика битка којом се решава судбина Отоманске империје и турског господства на Балкану и да се остварује вековни сан српског народа. Ђенерал Путник је за командовање у бици, за коју није знао ни да се води, унапређен у чин војводе. Потом су на терен истрчали писци историје увек при руци када је потребно уподoбити причу. Сувишно су изоставили и наместо тога накнадно измаштали додатак који ту лепше стоји и боље пасује.

21.
Посветили сте живот писању, ишли двема стазама, с једне професионалне сте сишли, другом – књижевном бодро, и с пуно елана, наставили. Можете ли сада, у зрелом добу, („Златно доба живота.“ Ко ли је ово смислио?), поднети самом себи рачун и рећи: Урадио си шта је требало, свој земаљски задатак испунио…

Никада нисам писао зато што сам осећао потребу као да испуњавам неки задатак и дуг не знам према коме, себи или другоме. Писао сам искључиво због тога што сам у томе уживао. И само због тога и искључиво због тога. Није ме покретао ни успех ни инат. Истина је била да сам то чинио лако и без напора, онако узгред. И сам не могу да верујем колико сам романа написао. Како се то десило, како сам имао снаге да се са толико страница изборим, појма немам, заиста. Шта су то читаоци налазили, зашто су те моје књиге читали и куповали а многи правили колекције и о томе ништа не знам. Десило се.

22.
Човек који би да упозна неки други свет, упозорава Прустов јунак – узалуд би путовао на Марс или на Венеру; његова би чула и тамо свему давала онај вид који имају ствари на Земљи. Једино захваљујући великим писцима, сликарима, музичарима и другим уметницима ми видимо светове које види један, други, трећи, стоти од свију њих: „Са њима одиста летимо од звезда до звезда.“ Шта би ви казали?

Више се верује Толстојевом Рату и миру када се ради о Наполеоновом походу у Русију него свим књигама историчара. То исто се може рећи и о Шолоховљевом Тихом Дону и Пастернаковом Доктору Живагу кад је реч о руском грађанском рату и револуцији. Из Дикенсових, Балзакових и Золиних романа помаљају се на ванредно упечатљив начин друштвене прилике времена које описују. Е сад, историчари су користили веродостојну грађу а романсијери измишљали… Магија уметности, привилегија дара.

23.
Тагора је при крају живота молио Господа да га остави још у животу јер и поред написаних песама није написао своју песму. Песму коју жели. Казао је „ Ти не знаш моје унутарње збивање“ јесам написао 6000 (?) песама али ја још нисам написао своју песму. Данојлић се позива на народну, вели „Само будала може бити задовољна оним што је урадила“. Дакле, увек може боље и више. Шта каже Добрило Ненадић

Радио сам оно што сам могао а могао сам само оно што сам урадио. Да ли је то ваљано и добро или није о томе не могу и нећу да судим.

24.
Шта мислите о будућим темама књижевности, уметности уопште? Данас када се пресађују органи: срце…. када се преко ТВ и компјутера, хране, у људски мозак и тело убацује чип за управљање човеком, па и народом. Да ли ће у будућности уметност бити потребна човеку? Књиге, слика, музика? Ко ће бити будући песници, сликари када ће Бог оличен у новцу , профит, све одређивати?

Неке уметности ће свакако бити, јер ма како потцењивана и скретана на друштвену маргину уметност је попут коже неодвојиви део људског бића. Како ће то изгледати нико не може да предвиди. Но добро и труд у том правцу није сасвим без смисла. И то је само грана уметности.

25.
Шта је Ваша лектира, ко су Ваши писци?
Како изгледа Ваш радни дан? Шта се сада дешава у вашој књижевној рсадионици?

Читање је за мене било и остало највеће задовољство. Уживам у читању на исти начин како сам то чинио као дечак пре шест деценија када сам читао Данијела Дефоа, Хенрика Сјенкејвича, Александра Диму, Карла Маја, Жила Верна, Валтера Скота. Читам споро. Изговарам у себи сваку реч, уживам у ритму и мелодији јер музика је у сржи доброг приповедања. Ових дана сам читао књиге чувене библиотеке Реч и мисао београдске издавачке куће Рад. Изврстан избор дела светске и наше књижевности. Примећујем да ми се неке од тих књига више допадају сада при поновном читању а има и оних које не доживљавам онако интезивно и са дивљењем као при ранијем читању.

Ариље – Вигоште – Трешњевица, мај – септ. 2013.

=== извор: макновији број нишког часописа УНУС МУНДУС, пролеће 2014, бр 47. стр. 76 – 85. – Овај број доноси, као сепарате, посебне књиге – књигу разговора Мирослава Тодоровића са Добрилом Ненадићем, књигу СНИВЦИ Душана Стојковића – Сабране радове, књигу КОГИТО КЛУБ Беле Тукадруза (нова књига песама, плус портрет о песнику, романописцу и антологичару и уреднику), блок Руска философска и теолошка мисао и опит, Бошњакову ФИЗИКУ СВЕСТИ, и ПРОРОК У ВАВИЛОНУ Звонимира Костића-Палаанског. Часопис се може поручити преко Драгана Милошевића, Нишки културни центар, Станоја Бунушевца бб, Ниш, телефон: 536-200

Портрет Беле Тукадруза у најновијем броју „УНУСА МУНДУСА“, бр. 47/ 2014.

Ових дана је одштампан „УНУС МУНДУС“, часопис за уметност, науку и културу, бр. 47. – први. пролећни (2014), на 626 страница великог формата. ( Издавач:НКЦ – Нишки културни центар, Булевар Зорана Ђинђића бр. 37, 18 101 Ниш, преко кога се може поручити)
Поред обиља других књижевних прилога, УНУС МУНДУС, доноси и „ПОРТРЕТ БЕЛЕ ТУКАДРУЗА“ , заиста читав један свет. ( стр. 251 – 443).

unus mundus br. 47 , пролеће 2014
unus mundus br. 47 , пролеће 2014

Сепарат или блок о Бели Тукадрузу отвара се подужим и занимљивим интервјуом, који је прошле године водио са Бела Тукадрузом, Мирослав Тодоровић – један од уредника часописа: „Писање као трагање за истином: или мисија књижевног легионара“ (253-260).
Следи (1) занимљива грађа о Бели Тукадрузу, успеху, неуспеху и поразу, и другој, друкчијој незнаној Србији (критички текстови Беле Тукадруза, настали последњих година) (стр. 260 – 268).
Затим (2) : одломци из романа Беле Тукадруза: одломци из „Ујкиног дома“, „Доктора ссмрти, 1-2“, „У друштву пустињских лисица“, „Северци“ (268 – 282).
У 3. блоку штампа се избор из критика о Бели Тукадрузу (романописцу, песнику, антологичару, уреднику) (прилози Миодрага Мркића „Официјелна књижевност и М. Лукић“, два текста Мирољуба Милановића о романима Беле Тукадруза, подстицајан текст песника Александра Лукића о популарној трилогији „Младост без старости и живот без смрти“, Јагличићева оцена романа „Северци“, „Романексно, а у стиховима“, оцена Милисава Миленковића књиге песама „МОАРА ПАРАСИТА:лице“, „Добит која се дељењем умножава“, тескт Анђелка Анушића о поезији М. Лукића; и „Лице и наличје „Пусте воденице“ Александра Б. Лаковића.
Најобимнији је блок из Бела Тукадрузове најновије песничке књиге „ЗАШТО КОГИТО КЛУБ“ (стр. 299 – 443), где се у шест целина (1. Месец повратка богова – 6. Наочари Фернанда Песое) доноси избор из рукописа овог песника, настајалих последњих деценија, који по обиљу представља праву посластицу за књижевне сладокусце…

=== овде доносимо неколико песама из те нове књиге Беле Тукадруза:

Бела Тукадруз, ових дана (Звижд, снимак Иван Шишман, јул 2013)
Бела Тукадруз, ових дана (Звижд, снимак Иван Шишман, јул 2013)

ПРИ КРАЈУ РУКОПИСА „ЗАШТО КОГИТО КЛУБ?“

Зато, због песме што ме раздире као плач, као јецање после катаклизме,
Јецање неколицине што сахрањују све мртве без почасти.
Због плача без суза, не похода у даљину, нити повратка у завичај,
Већ због путовања коме се не види крај. Путовања без престанка..
Због пустиње у којој има толико питања уместо кактуса.
И ниједан одговор. Дакле: празнина света у коме се две сестре –
Присутност и нестајање – међусобно сатиру. Нарциси на гробљу,
Походи некористољубиви : тренутак када разазнајемо како се наша судбина
Усклађује са нашим Крстом. У ствари, од доживљеног потреса,
Суштина је затражила азил , и повукла се као машта, као море.
Када би се гроб могао отворити и када би мртва уста
Могла да проговоре! Као што се књига отвара на оним странама
Које смо подвлачили. Кад духови не би постојали, требало би их
Измислити, јер они помажу на сваки начин комуникацију
Умрлих и живих. Неприродна, несазрела смрт је бомба
Бачена међу односе између душа. Разлива се као мастило
По оним реченицама на страницама књиге које волим,
Или по реченицама у бележници које отех бунилу, сну,
Чудовишту бојазни. Смрт је режисер; и та режија је у оном
Јуче, чак и у сунцу, сенкама, изниклој травицу, у ницању, чак
И оном ницању из пера песника, где се шире нови појмови и
Архипелаг памћења, које никакво ћутање не може ни
Подценити ни пореметити. Радо бих писао мртвима, али
Онај свет моје мисли не прима. Одбија их, али Бог је
Или већ неко дао Снове, пукотину, кроз коју могу да видим твој
Осмех одонуд. Опомене, помоћ, снага која расплиће чворове.
Живиш тамо где неће стићи нико други, чак ни потпуност
Мојих сећања. Просјански пут. Јове и вирови, дивља купина.
Доживљај који се не усуђујем да споменем, због лепоте.
Или због преливања вира у вир, бића у биће…
Како си лака у бездану, у тамном виру, у води, како твоја душа
Подрхтава као препелица у руци. Оно што се не усуђујем да
Именујем лепше је од чежње, и оно што оживљава представе о
Теби, то није само твоја топлота руке која је стварна на мом
Рамену и по мом укусу – то је фрагмент лета, деоница августа.
То није заобилажење сопственог корака, напротив.
Залутала епизода једног лета разара сваку мисао о коначном
Губитку. Када би пропао свет сасвим, понео бих у новом
Нојевом ковчегу не речи, већ – неречено, неисказиво и
Безимено. Стварно и тешко, лудачко и незаситно, необуздано,
Вртоглаво, неуобличено. Књига живота има почетак, крај,
Границе, смисао, девице луде што уводе нас у искушење,
Бикове што надиру у ројевима сумњи…Не могу да те упишем
У лист поред живих, јер су и књига и лист испуњени, а
Ни пера ни мастила више нема. Из гробова не ничу само
Нарциси, већ и ново поколење, нови видокруг, и суштина се
На крају крајева појављује да потврди себе. И да подупре
Тачку гледишта са које се отвара неописив поглед…

Врћам се са гробља, друга пруга не води у живот.
Цивилизација је за хуманисту охрабрење. За змију –
Страхота реских звукова, разбијеног стакла.
За маловарошане је исто што и за гусенице свилене бубе
Лишће дудова… Нема начина да се живот избегава,
Али има сувише пречица које воде у кварење…

Враћао сам се са гробља загледајући се у слушању – у
Ствари ове, оне, било које… Родно гнездо моје стварности
Није било на врху димњака већ на гробљу – на гробљу
На коме су уклањали епоху са жалобним посмртним мелодијама.
Произвољност тумачења и очајања биле су толико широке,
Али јављало се нешто из детињства, не дечије болести, не бунила,
Птичије замке, брегунице и врес, Просјане, Просјански пут,
Ни јабланови, баре, жабе крекетуше. Можда пламичци који би
Над многим стварима блеснули – не бескорисно, јер би макар на трен
Црни сатен пукао, помрчина се запалила, па је могуће било видети
Понешто, макар контуре или почетке пута којим бих себи могао
Да уђем у трагове…

У љубав и нежност, у мржњу и сумње, помешане као снег и лед…

(У возу Београд – Пожаревац, мај 1987)

Слика са села: Врт Михаила Лукића, Мишљеновац, јул 2014. Иван Шишман
Слика са села: Врт Михаила Лукића, Мишљеновац, јул 2014. Иван Шишман

У ТРАГАЊУ ЗА ЈЕДНОМ ЈЕДНОСТАВНОМ И ДУБОКОМ ПЕСМОМ

Када сам имао двадесет и две године, мислио сам да је то песма коју ћу већ једном написати. Имао сам њен наслов; није био на српском језику, на језику матерњем. Та је песма подсећала на песме које сам слушао у завичају, оном најужем; она је упила помало од свих мелодија које сам чуо, од мелодија влашких и српских, циганских, македонских, албанских, грчких, наполитанских. Упила је понешто и од филмске музике коју сам слушао. Почео сам да је пишем у двадесетој уз помоћ летњих ноћи, зрикаваца, уштапа и носталгије….
…Нема такве песме међу свим песмама које сам временом написао. Као педестогодишњак, нашао сам Нацрт такве једне песме, нацрт пожутео – вршњак моје младости. Када сам највише на њу мислио, она је измицала; иза ње су остајале само месечина и сенке дрвећа на месечини.
Био сам увек неко ко сања о једној немогућој песми; а такве долазе најређе, можда једном или два или три пута у кратком веку песниковом? Све што је остало у мени, то је траг о таквој једној песми….

УСЛИШИ МОЛБУ/ Милан С. Косовић

Поглед из махале Весинаца  према Петровцу у даљини (једном од раданских врхова - Заветине у јужној србији, 4. новембар 2013.)
Поглед из махале Весинаца према Петровцу у даљини (једном од раданских врхова – Заветине у јужној србији, 4. новембар 2013.)

( Десанки Максимовић)

Чуо сам те у гласу дроздa
са зида цркве и звоника
и пчелињем зују са грозда
касу небеског коњаника.

Све оно што бежи у ништа
са мапе твога завичаја
отвара нова пристаништа
и не бива игром случаја.

Трајеш земно неспутана сва
простор трепери душом твојом
из твога шешира љубав сја
бојећ простор најлепшом бојом.

Чуо сам те у горком биљу
поноћној молитви и бдењу
јер не желим да схватим збиљу
и видим све у магновењу.

Песмама твојим ноћ се гласи
онако како облак каже
услиши молбу: Боже спаси
или нас небо опет лаже.

Можда теби нису познати
живота крај ил убрзање
сви ти животни недохвати
што се претворише у сање.

Из сваког слова које пишеш
постоји особеност знака
са молитвом за здравље дишеш
док свитац шапуће из мрака.

Тражи помиловање за њих
што порушише здања бајна
у име непробуђених свих
Србија је велика тајна.

И чујем те у гласу дрозда
са зида цркве и звоника
и пчелињем зују са грозда
касу небеског коњаника.