Друго и осмо издање – Антологије српске поезије 20. века / Мирослав Лукић

Мирослав Лукић:НЕСЕБИЧАН МУЗЕЈ. Антологија поезије 1938-2000. Друго прегледано и допуњено издање. – Заветине, Београд, 2000, 850 стр.

корице другог, допуњеног издања НМ
корице другог, допунјеног издања НМ

То је ства­ра­ла­штво о ко­јем, са ста­но­ви­шта ан­то­ло­гиј­ског при­ка­зи­ва­ња, до овог ча­са ни­­је ство­ре­на по­у­зда­на умет­нич­ко-ак­си­о­ло­шка сли­ка. „Кла­сич­не ан­то­ло­ги­је“ са­вре­ме­не срп­­ске по­е­зи­је – та­кве су, јед­ним сво­јим де­лом, на при­мер ан­то­ло­ги­је Зо­ра­на Ми­ши­ћа и Ми­о­дра­га Па­вло­ви­ћа – не са­мо што не до­се­жу до на­ших да­на, оне су, ако пра­вед­но про­су­ди­мо, за­сно­ва­не до из­ве­сног сте­пе­на и на кри­те­ри­ју­ми­ма ко­ји ни­су би­ли је­ди­но есте­тич­ки. Не­ка је то био дуг вре­ме­ну у ко­јем се, ре­ци­мо, дру­га­чи­је ни­је ни мо­гло по­сту­па­ти.
Лу­ки­ће­ва књи­га је у том по­гле­ду пот­пу­но рас­те­ре­ће­на. Ипак, ње­ну пред­ност не тре­ба тра­жи­ти у та­квом кљу­чу. Пра­ва вред­ност ове ан­то­ло­ги­је огле­да се у чи­ње­ни­ци да она пред­ста­вља сво­је­вр­сну то­тал­ну сли­ку, тач­ни­је – ана­то­ми­ју ли­те­рар­ног раз­до­бља на ко­је се од­но­си. Сем то­га, у пред­ста­ви ко­ју нам отва­ра Не­се­бич­ан му­зеј по­ја­вљу­ју се „ју­на­ци“ (не­ки од њих и као глав­на ли­ца) ко­је у ра­ни­јим ан­то­ло­ги­ја­ма ни­смо на­ла­зи­ли ни као „епи­зо­ди­сте“…
. Јован Пејчић
Цена 20 ЕУРА, тј. 2230 дин плус пошт. трошкови . Првих педесет купаца дбијају ову књигу са попустом, тј. по цени од 1300,00 дин.

===============================================================================

korice 8. izd. antolog. NESEBIČAN MUZEJ
korice 8. izd. antolog. NESEBIČAN MUZEJ

Miroslav Lukić
NESEBIČAN MUZEJ
Antologija

Ja blagosivljem, a sjen mojih dlanova pada na svijet.
Zašlo je sunce i miso o Bogu, i ostavili me sama.
Umor, i zadah prašine.
Veče. Meni se čini da je ovo čas kad ću kao ptica koja
ima nerazumljiv pogled, odletjeti, zajedno s vriskom
sa svijeta.

Miroslav Lukić:
NESEBIČAN MUZEJ,Antologija
8.sažeto,izmenjeno,pregledano,konačno izdanje,2009,
str.XL,201, 13×21 cm,
broširano sa plastifikacijom, ćirilica.

ISBN 978-86-7315-057-4
________________
Cena (uračunati i poštanski troškovi za Srbiju)
850,00 din.
Za inostranstvo + poštanski troškovi
.
________
Broj primeraka ovog izdanja je ograničen, tj. ovo izdanje skoro da je iscrpeno!!!

======
https://krmikovac.files.wordpress.com/2014/03/antologija-1.pdf
https://krmikovac.files.wordpress.com/2014/03/antologija-2.pdf

=============================================================================
обавезно погледати и ово: библиофилска, прва издања: http://zavetinein.wordpress.com/%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0/%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98-%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81/

============================================================= контакт, поруџбина

ЛеЗ 0005515 

Оставите одговор

Молимо вас да се пријавите користећи један од следећих начина да бисте објавили свој коментар:

WordPress.com лого

Коментаришете користећи свој WordPress.com налог. Одјави се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришете користећи свој Facebook налог. Одјави се /  Промени )

Повезивање са %s